Spital Piatra Neamț

Spital Piatra Neamț

Solicită o programare

Completează formularul de mai jos, iar noi o să te contactăm în cel mai scurt timp posibil.

  Sau contactează-ne la numărul 036 443 1240

  Aviz infiintare – vezi aviz

  Servicii decontate CAS

  1. Servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi in domeniul oncologie medicala care cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale. Acestea sunt cuprinse in pachetul de bază:
  • tratarea afecțiunii alte anemii prin carenţă de fier
  • chimioterapie cu monitorizare
  • monitorizare afectiuni oncologice-cu investigatii de inalta performanta
  • monitorizare afectiuni oncologice-fara investigatii de inalta performanta
  • alte îngrijiri medicale specificate
  1. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu, cuprinse în pachetul de bază și în pachetul minimal, pentru specialitatea oncologie medicală – cu servicii conexe de psihologie clinică și respectiv pentru specialitatea radioterapie.
  2. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice-radiologie și imagistică medicală, cuprinse în pachetul de bază:
  • CT craniu nativ
  • CT regiune gât nativ
  • CT regiune toracică nativ
  • CT abdomen nativ
  • CT membre nativ/membru
  • CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenous
  • CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenous
  • CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată  intravenos/membru
  • Angiografie CT torace
  • Angiocoronarografie CT

  Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 6.

   Pachete de servicii medicale şi tarifele serviciilor contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj:

  1. Asistența medicală spitalicească – spitalizare de zi – pachet de bază acordat persoanelor asigurate 
  2. Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice 
  3. Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

  Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:

  1. a)  Starea de sănătate a pacientului – pacientul trebuie să fie suficient de stabil pentru a putea primi îngrijire medicale în regim de spitalizare de zi. 

  b)  Diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

  c)  Disponibilitatea resurselor – capacitatea de a oferi o îngrijire adecvată în cadrul spitalului, inclusiv personal medical specializat, echipamente și facilități adecvate pentru tratarea pacienților.

  2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile medicale conform Ordinului nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021, precum şi de serviciul de chimioterapie cu monitorizare . Pentru aceste servicii medicale, nu se solicită bilet de internare.

  3. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească. Serviciile medicale se acordă, pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

  4. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale conform Ordinului nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 , precum si în condiţiile prevăzute de documente internaţionale. Serviciile medicale, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

  Chestionar satisfactie – download chestionar

  Datele societatii

  ONCOLOG UDREA S.R.L.

  J12/123/2016, CUI: 35414757 

  Str. Arcului. nr. 8, Piatra Neamt

  Obiect de activitate principal – 8622 – Activitati de asistența medicala specializata